reznick

Pomník Červenej armády

Pomník Červenej armády

Pomník Červenej armády

Štefánikova trieda 69 (pred budovou Okresného úradu)

1959 – 1960

sochár
Tibor Bartfay
architektonická spolupráca
Lívia Móryová

Pomník Červenej armády stojí na rozľahlej ploche pred budovou bývalého krajského národného výboru, postavenou v roku 1956 v duchu socialistického realizmu. V zhode s tým vyrvoril v roku 1959 sochár Tibor Bartfay ako súčasť nového pomníka bronzovú podobizeň červenoarmejca. Bartfay nadviazal na sochárske dotvorenie bratislavského Slavína (1957 – 1960), na ktorom sa podieľal a kde vytvoril podobného víťazného červenoarmejca jeho priateľ Alexander Trizuljak. Víťazne vztýčená ruka s prevesenou helmou je priamočiarym vyjadrením rozhodujúceho víťazstva Červenej armády, ktorú anonymný vojak zastupuje. Priestorový plán pomníka zdôrazňujú dve ohniská s nápisovými tabuľami, symetricky umiestnenými v popredí. Hoci námestie nie je administratívne uznané, pomník Červenej armády zostal a miestu naďalej prepožičiava zvláštny pietny a hodnotový status.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Kostol sv. Michala Archanjela

Kostol sv. Michala Archanjela

Kostol svätého Michala Archanjela

Na Vŕšku 1

asi 1739

architekt
neznámy

Kostol svätého Michala Archanjela je rozmermi neveľká sakrálna stavba, ktorej výstavbu inicioval vtedajší nitriansky richtár Lukáš Brezovič na pamiatku prekonanej morovej epidémie. Postavený bol pravdepodobne v roku 1739 na nízkom pahorku Dolného mesta, tzv. Vŕšku. K tejto menšej jednoloďovej barokovej stavbe s poloblúkovou svätyňou pristavali v 18. storočí sakristiu a podľa niektorých prameňov sa nad strechou týčila neveľká drevená zvonica. Stavby sa dotkli dve zásadné obnovy. Prvú inicioval na konci 19. storočia biskup Imrich Bende. Druhá sa uskutočnila na popud prepošta Kolomana Szmidu v 30. rokoch 20. storočia. Vtedy bol kostol zmodernizovaný a v interiéri pribudol nový oltár z ónyxu, travertínu a mramoru. Naň osadili starší barokový oltárny obraz, znázorňujúci svätého Michala Archanjela, ktorý víťazne premáha zlé sily. Na barokovej klenbe pribudol výjav Krst Krista od nitrianskeho maliara Edmunda Massányiho. Kovotepec, zlatník a sochár Elemír Jozef Mészáros vytvoril pre kostol pamätnú tabuľu krstu biskupa Ottokára Rudolfa Prohászku a hodnotné liturgické nádoby a svietniky v štýle art-déco. Interiér od toho času rozohrávajú farbami vitráže od brnianskeho majstra Jana Říhu. V nike nad hlavným vstupom sa nachádza socha svätého Michala Archanjela, pripisovaná sochárovi Júliusovi Bártfayovi a po obvode kostola sú umiestnené výjavy Krížovej cesty, ktorú vytvoril takisto sochár Mészáros.
Kostol je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Fontána Túžba po vyzdravení

Fontána Túžba po vyzdravení

Fontána Túžba po vyzdravení

areál Fakultnej nemocnice Nitra (pred pavilónom Psychiatrickej kliniky), Špitálska 6

1939

sochár
Elemír Jozef Mészáros

Fontána Túžba po vyzdravení, známa aj ako Nádej na uzdravenie, je autobiografickým dielom Elemíra Jozefa Mészárosa (1897 – 1939). Nitriansky výtvarník sa ako vyštudovaný kovotepec a zlatník v rokoch 1931 až 1933 podieľal aj na obnove Kaplnky svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. K vybaveniu tohto hodnotného sakrálneho priestoru prispel mrežou svätostánku oltára či súpravou liturgických svietnikov v štýle art-déco. V sochárstve sa zdokonalil aj vďaka študijnému pobytu na Akadémii výtvarných umení v Ríme v prvej polovici 30. rokov. Fontána Túžba po vyzdravení predstavuje jednu z autorových najkvalitnejších sochárskych prác a je jeho jedinou známou monumentálnou plastikou vôbec. Zobrazuje muža ležiaceho na boku a s vypätím posledných síl vzopretého na vystretých rukách. Realistické zobrazenie podlieha charakteristickej štylizácii, ktorou sa autor pokúsil podporiť emocionálnu stránku diela. Môže byť vyjadrením úsilia vykonať niečo, čo presahuje momentálne fyzické sily chorého človeka. Elemír J. Mészáros venoval fontánu nitrianskej župnej nemocnici krátko predtým, ako prehral svoj boj s ťažkou chorobou. Pochovaný je na nitrianskom mestskom cintoríne. Fontána je od roku 2019 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Štátna obchodná škola a nová štvrť Nitry

Štátna obchodná škola a nová štvrť Nitry

Štátna obchodná škola a nová štvrť Nitry

ulice Cintorínska, Štúrova, Osvaldova, Vajanského a Krátka

1922 – 1931

architekti
František Krupka a Klement Šilinger

Budovu Štátnej obchodnej školy v Nitre v roku 1922 naprojektoval český architekt František Krupka. Návrh sa niesol v duchu umierneného klasicizujúceho prúdu moderny. Úrad ministra s plnou mocou pre správu Slovenska dal však ako investor projekt dopracovať vlastnému zamestnancovi, českému architektovi Klementovi Šilingerovi. Ten školskú budovu upravil do rondokubistickej podoby. Najmä na fasádach pribudli charakteristické oblúkové, valcové a guľové architektonické prvky, ktoré urobili priečelia školy členitejšími a plastickejšími.
František Krupka potom na objednávku mesta naprojektoval aj susedný nárožný bytový dom a pokračoval na Štúrovej ulici rozsiahlym štátnym bytovým domom so štvorcovým nádvorím. Všetky budovy tvoria architektonicky kompaktný celok, ktorý aspoň čiastočne pomohol vyriešiť vážnu bytovú krízu po vojne. O výstavbu tejto štvrte sa významne zaslúžil vtedajší mešťanosta a neskorší starosta mesta Nitry Karol Cobori. Výstavba štvrte pokračovala do začiatku 30. rokov druhým a tretím mestským bytovým domom, ktoré stoja na dnešných uliciach Vajanského, Osvaldovej a Hollého. Medzi nimi postavili v rokoch 1930 až 1931 aj budovu Československého Červeného kríža, ktorú projektoval známy český architekt František Lydie Gahura. Je zaujímavé, že na výstavbu pozdĺž štvrte v 60. rokoch do veľkej miery nadviazal architekt Michal Maximilián Scheer projektom nového obytného súboru Párovce.
Budova Štátnej obchodnej školy v Nitre je od roku 2012 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Pomník Milana Rastislava Štefánika

Pomník Milana Rastislava Štefánika

Pomník Milana Rastislava Štefánika

Štúrova ul. 9 (pred budovou Krajského a Okresného súdu) - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1932 (1939)

sochár
Miroslav (Frico) Motoška

Mesto Levice si v roku 1931 objednalo podobizeň M. R. Štefánika u slovenského sochára Miroslava Motošku. Pomník slávnostne odhalili 5. mája 1932 na levickom hlavnom námestí. Výsledkom prvej Viedenskej arbitráže 2. novembra 1938 bolo odstúpenie južného územia Slovenska vrátane Levíc Maďarsku. Československí vojaci sochu aj s podstavcom z obáv pred zničením 4. novembra demontovali a previezli do Nitry. Jej nové umiestnenie sa ponúklo v nadväznosti na odstránenie sochy prezidenta T. G. Masaryka pred justičným palácom (dnešnou budovou okresného a krajského súdu). Pomník Štefánika slávnostne odhalili 7. mája 1939, necelé dva mesiace po vyhlásení Slovenského štátu. Veľkolepá udalosť sa stala kulisou pre podstatne významnejšiu politickú akciu. Na jednej strane to bol verejný protest nastupujúcej politickej garnitúry proti Viedenskej arbitráži, na strane druhej demonštrácia moci nového národnosocialistického štátu. Po skončení 2. svetovej vojny mesto Nitra v roku 1946 sochu Štefánika Leviciam vrátilo. Tam ju nakrátko umiestnili pred budovou meštianskej školy, dnešného gymnázia. V roku 1952 sochu ako ideologicky nevhodnú pre nový režim definitívne odstránili, rozbili a roztavili.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Pomník Tomáša Garrigue Masaryka

Pomník Tomáša Garrigue Masaryka

Pomník Tomáša Garrigue Masaryka

Štúrova ul. 9 (pred budovou Krajského a Okresného súdu) - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1927

sochár
Otto Gutfreund
architekti
Vojtěch Kerhart a Josef Vaněk

Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia inicioval 7. peší pluk „Tatranský“ v Nitre vybudovanie pomníka prvého prezidenta Československej republiky Tomáša G. Masaryka a pomníka vojakom pluku padlým v 1. svetovej vojne. Slávnostne ho odhalili 28. októbra 1927 na námestí pred justičným palácom (dnešnou budovou okresného a krajského súdu). Ústredným prvkom pomníka bola socha prezidenta od českého sochára Otta Gutfreunda. Pomník architektonicky vyriešil architekt Vojtěch Kerhart a projekt parkovej úpravy námestia záhradný architekt Josef Vaněk. Námestie zároveň získalo nový názov – Masarykovo. Po vzniku autonómnej slovenskej vlády, ešte pred vznikom vojnovej Slovenskej republiky, sochu prezidenta Masaryka v decembri 1938 odcudzili a odviezli do Nemeckej ríše. Po vojne sa vrátila do Nitry, kde ju osadili na pôvodné miesto a slávnostne odhalili 19. júna 1947. Rok po prevrate vo februári 1948 však sochu opäť odstránili a uložili v pivnici Technických služieb mesta Nitry, vďaka čomu sa zachránila. Bronzovú tabuľu s menami padlých legionárov nahradili textom pripomínajúcim obete bombardovania Nitry v roku 1945. V roku 1989 sochu reštaurovali a od roku 2000 je dlhodobo zapožičaná v kaštieli v Topoľčiankach.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Mestské divadlo

Mestské divadlo

Mestské divadlo

dnešné Svätoplukovo námestie - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1882 – 1883

architekt
Adolf Voyta

Nitrianska župa požiadala architekta Adolfa Voytu, aby pre nitriansky divadelný súbor, založený už v roku 1878, naprojektoval divadlo s profesionálnou scénou. Architekt nakoniec župe ponúkol upravený projekt neoklasicistického divadla, ktoré projektoval v roku 1881 pre svoje rodné mesto Pápa. V Nitre ho v rokoch 1882 až 1883 zrealizovala stavebná firma Graf és Feszty. Hlavnému priečeliu, obrátenému do námestia, dominoval mohutný portikus na štyroch mohutných pilieroch s klasickým trojuholníkovým tympanónom. Nad pozdĺžnou hmotou tzv. skriňového divadla sa dvíhal obslužný priestor nad javiskom, tzv. komín, s nízkou sedlovou strechou. V roku 1920 vypracoval architekt Klement Šilinger adaptáciu priestoru aj na premietanie filmov a v roku 1939 prešlo divadlo poslednou výraznejšou modernizáciou a menšou prestavbou. Jeho osud definitívne spečatilo bombardovanie Nitry 26. marca 1945. Budova bola síce poškodená, no zostala stáť. V povojnovom období ju namiesto rekonštrukcie asanovali. Divadlo dnes pripomínajú len dobové pohľadnice a fotografie. O jeho interiéri vypovedá neveľa zachovaných archívnych materiálov. Na jeho mieste stojí dnešné Divadlo Andreja Bagara v Nitre.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Synagóga ortodoxných

Synagóga ortodoxných

Synagóga ortodoxných

pôvodne ul. Pri synagóge, dnešné Párovce - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

1818, prestavba 1903

architekt
Lipót Baumhorn

Novú klasicistiskú synagógu ortodoxných postavili v Párovciach v roku 1818 hneď vedľa starej, ktorá prestala vyhovovať z kapacitných dôvodov. V roku 1903 ju upravili podľa projektu architekta Lipóta Baumhorna, ktorý o niekoľko rokov navrhol aj druhú nitriansku synagógu pre neológov. Hlavný modlitebný priestor ortodoxnej synagógy mal korýtkovú klenbu na mohutných pilieroch, ktoré zároveň na troch stranách niesli aj tribúnu pre ženy, ezrat hašim. Synagógu presvetľovali veľké oblúkovo ukončené okná. Celý interiér bol bohato zdobený ornamentálnou nástennou maľbou. Pred hlavným vchodom do synagógy bolo vyvýšené závetrie s dvoma schodiskami. Na tribúnu viedlo samostatné schodisko v prístavbe pripomínajúcej vežu. Po vysťahovaní židov počas vojnovej Slovenskej republiky zostala synagóga opustená. Podľa správ ju značne poškodili vojnové udalosti. V roku 1948 požiadal národný výbor o súhlas na jej zbúranie Povereníctvo školstva a osvety, ktoré ho aj udelil, čím spečatil jej osud. Synagóga ortodoxných stála približne 120 metrov juhozápadne od Kostola svätého Štefana, kráľa, v jednej z bočných uličiek napojených na Párovskú ulicu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Farský kostol sv. Jakuba

Farský kostol sv. Jakuba

Farský kostol svätého Jakuba

dnešné Svätoplukovo námestie - NEEXISTUJÚCI OBJEKT

13. storočie

Približne v týchto miestach dnešného Svätoplukovho námestia stál Farský kostol svätého Jakuba Staršieho, postavený niekedy v 13. storočí. Kostoly zasvätené svätému Jakubovi stáli často na pútnických trasách do Santiaga de Compostela, keďže už v stredoveku sa verilo, že sú tam uložené jeho ostatky. História ani podoba kostola zatiaľ nie sú celkom jasné. Podľa kanonických vizitácií mal kostol od istého času údajne krížový pôdorys. Na najstarších zachovaných zobrazeniach mesta zo 17. a 18. storočia je zachytený v podobe, ktorá zrejme celkom nezodpovedala jeho skutočnému vzhľadu. Vieme, že v druhej polovici 18. storočia bol kostol obnovený vďaka Antonovi Grasalkovičovi. Aj jeho vynovenú podobu však zachytáva unikátna fotografia z 19. storočia už len čiastočne, pretože po požiari mesta vyhorený a už predtým staticky vážne narušený farský kostol v roku 1789 zbúrali a ponechali stáť len vežu. Pri búraní sa údajne zachovali len podzemné krypty. Vežu, na ktorej sa statické problémy postupne objavili tiež, zbúrali až v roku 1880. Kríž z jej vrcholu je dodnes osadený nad Jaskyňou svätého Svorada na Zobore. Na mieste sa dodnes nerealizoval archeologický výskum zameraný na odhalenie a preskúmanie pozostatkov kostola.

Zdroj: GERGELYI, Otmar. Nitra. Bratislava: Šport, 1969, s. 102 – 103; FOJTÍK, Juraj (ed.). Nitra. Bratislava: Obzor, 1977, s. 44; VONTORČÍK, Emil. Nitra starobylá a súčasná. Bratislava: Príroda, 1988, s. 59; KERESTEŠ, Peter. Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693. Nitra: Mesto Nitra, 2019, s. 105 – 106.

Posted by reznick in Architektúra
Sochársky park ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Sochársky park ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Sochársky park ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Vajanského ul. 1

2015 – 2019

projekt
Bartfay medzi nami

Meno slovenského sochára a nitrianskeho rodáka Tibora Bartfaya dnes často spájame hlavne so sochárskou výzdobou priestorov Divadla Andreja Bagara alebo so zatracovanou monumentálnou sochou V. I. Lenina. Odhliadnuc od doby, v ktorej tvoril, patrí medzi najkvalitnejších slovenských sochárov a jeho meno sa spája s viacerými dnes už zabudnutými dielami, ktoré boli v minulých desaťročiach osadené v Nitre. Medený kvet, Siréna či Reč hudby vytvoril Bartfay pre sídlisko Chrenová a patria medzi jeho najhodnotnejšie práce, ktoré vznikli vďaka spolupráci a silnému priateľstvu sochára s architektom sídliska Michalom Maximiliánom Scheerom. Po roku 1989 boli jeho sochy aj pre zlý technický stav zo sídliska postupne odstránené. V rokoch 2015 a 2016 iniciovala Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre projekt Bartfay medzi nami zameraný na návrat týchto zabudnutých a zničených sôch do verejného priestoru. Zreštaurované originály sa dnes nachádzajú v areáli školy, Reč hudby sa v rámci tohto projektu v kópii vrátila na sídlisko Chrenová.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie