Štátna meštianska škola

Ul. Andreja Šulgana 1

1934 – 1935

architekt
Oskar Singer

Najväčšou a spomedzi verejných budov iste aj najvýznamnejšou objednávkou nitrianskeho architekta Oskara Singera bol projekt Štátnej meštianskej školy v Nitre. Architekt zvolil koncept dispozičného dvoj-traktu s priebežnou chodbou, z ktorej bol prístup do jednotlivých učební, kabinetov a ďalších školských priestorov. Tento koncept rozvinul do podoby trojpodlažnej asymetrickej trojkrídlovej budovy. Severozápadné krídlo, určené na výučbu chlapcov, a juhovýchodné krídlo, určené na výučbu dievčat, boli prepojené kolmým spojovacím krídlom so schodiskom, spoločnými priestormi s miestnosťami pre učiteľov tak, aby sa pri pohľade z juhovýchodu neprekrývali. Vďaka tomu boli všetky triedy počas dopoludňajšieho vyučovania prirodzene presvetlené slnkom.
K celkovému modernistickému výrazu školy významne prispeli ploché strechy. Školská budova pôsobila aj vďaka nim ako sústava troch prostých bielych kvádrov s pravidelným rastrom okien a plochami sklobetónových stien schodiskových priestorov. Iba hlavný vstup zdôrazňovala železobetónová markíza a kabrincový obklad kontrastný k fasádam.
V školskom areáli bol podľa projektu postavený aj dom riaditeľa školy. Jednoduchý kubus má priečelie s krytou polkruhovou terasou orientované k rieke. Dnes sa využíva ako materská škola.
Napriek tomu, že škola a dom riaditeľa sú od roku 1998 národnou kultúrnou pamiatkou, vlastník v posledných rokoch krátkozrako pristúpil ku kvalitatívne lacnej bezohľadnej rekonštrukcii, ktorej dôsledkom boli nenávratné straty pamiatkových hodnôt tohto významného architektonického diela.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020