reznick

Nitrianska všeobecná banka

Nitrianska všeobecná banka

Nitrianska všeobecná banka

Štefánikova trieda 7

1933

architekt
Ferdinand Silberstein

Novú modernú budovu najstaršieho bankového ústavu v Nitre – Nitrianskej všeobecnej banky – naprojektoval v roku 1928 v ateliéri Milana Michala Harminca mladý architekt Ferdinand Silberstein. Stavbu na nároží Štefánikovej triedy a Radlinského ulice realizovala v rokoch 1931 – 1933 nitrianska firma Ján Tomaschek. Základ budovy tvoria dve nerovnako vysoké uličné krídla s obchodnými priestormi na prízemí a s bytmi na vyšších podlažiach. Celkovú kompozíciu dopĺňa a vyvažuje tretí, v tomto prípade vertikálny objem schodiskovej veže, sprístupňujúcej všetky poschodia. V roku 1998 bola budova ako hodnotný funkcionalistický objekt vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Časť obchodného parteru s veľkými výkladmi v oceľových rámoch a s fasádami obkladanými travertínom, v ktorom bola svojho času predajňa podniku zahraničného obchodu Tuzex, pobočka banky a naposledy kníhkupectvo, bola dlhodobo nevyužitá. V septembri 2021 Asociácia Divadelná Nitra otvorila tieto priestory po rekonštrukcii a revitalizácii ako nové kultúrne centrum bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu.

Posted by reznick in Architektúra
Fontána Radostné materstvo

Fontána Radostné materstvo

Fontána Radostné materstvo

areál Fakultnej nemocnice Nitra (pred pavilónom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky), Špitálska 6

1959 – 1961

sochár
Ludwik Korkoš

Súsošie Radostné materstvo vytvoril Ludwik Korkoš (1928 – 1992) ako súčasť fontány nového pavilónu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia v Nitre. Sochár patrí ku generácii, ktorá vstúpila na scénu na prelome 40. a 50. rokov. Známy je predovšetkým silne geometricky štylizovaným jazykom, výrazne inšpirovaným slovenskou ľudovou tematikou a tvorbou. Tie sa stali dominantnými v celej jeho tvorbe. Plastiky nitrianskeho súsošia sa však z tohto jazyka vymykajú. Patria do raného obdobia autorovej tvorby, v ktorom konkrétnu podobu matky s dieťaťom nahradil zjednodušenou alegorickou figúrou s cieľom poeticky vyjadriť tému. Pod súčasný havarijný stav diela sa podpísal nielen dobový experiment s patinovaným epoxidom ako lacnejšou náhradou bronzu, ale aj dlhodobo zanedbávaná údržba fontány.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Ševčíková, Zuzana. Ludwik Korkoš. Bratislava: Tatran, 1985.

Posted by reznick in Umenie
Plastika Klas

Plastika Klas

Plastika Klas, areál SPU v Nitre (pred FEM)

Trieda Andreja Hlinku 2

1984

sochár
Štefan Belohradský

Štefan Belohradský (1930 – 2012) patrí k slovenským sochárom, ktorí sa na prelome 50. a 60. rokov vydali cestou zjednodušovania tvaru až k čistým vyabstrahovaným biomorfným alebo geometricko-architektonickým formám. Jeho konštruktivistické postupy vyvrcholili vo figúrach skomponovaných z vrstvených kovových plátov, v niektorých prípadoch pohyblivých, ktoré sledovali premeny tvaru a svetla. Okrem komorných prác vytvoril Štefan Belohradský aj napriek nepochopeniu zo strany totalitnej vládnej moci, ktorá presadzovala v rámci kultúrnej politiky oficiálny socialistický realizmus, niekoľko veľkých plastík do verejného priestoru. Jednou z nich je kinetická plastika Klas, ktorá vznikla v roku 1984 pre areál vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Bajcurová, Katarína. Slovenské sochárstvo 1945 – 2015. Socha a objekt. Bratislava: Slovart, 2017.

Posted by reznick in Umenie
Poštárska kolónia

Poštárska kolónia

Poštárska kolónia

ulice Hospodárska, Nécseyho a Dobšinského

1923 – 1924

architekt
Václav Jiránek

Obytnú štvrť na úpätí Zobora naprojektoval architekt Václav Jiránek pre zamestnancov nitrianskeho poštového a telegrafného úradu. Uplatnil pritom tri varianty rodinných domov. Vychádzal z tradičných staviteľských princípov, pri ktorých kládol dôraz na orientáciu spoločenských priestorov do ulice. Svoje tradicionalistické zmýšľanie potvrdil aj historizujúco poňatou výzdobou fasád. Domy sú ozvláštnené drobnými rizalitmi, odlíšenými od ostatných častí odhaleným tehlovým murivom. Pomocou nich architekt na vybraných miestach zväčšil a ozvláštnil inak prostú pravouhlú dispozíciu. V súčasnosti nie je tento obytný súbor pamiatkovo chránený, a tak ho nenávratne poškodzujú neraz veľmi nevhodné stavebné aktivity majiteľov jednotlivých domov.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Okresná nemocenská poisťovňa

Okresná nemocenská poisťovňa

Okresná nemocenská poisťovňa

Štefánikova trieda 67

1937 – 1940

architekt
František Faulhammer

Český architekt František Faulhammer sa pri projektovaní budovy prioritne riadil jej budúcou funkciou. Obe hlavné krídla, usporiadané do pôdorysu v tvare písmena T, majú železobetónový skelet a sú kryté plochými strechami. Z východnej strany je komplex doplnený dvojpodlažným administratívnym blokom. Podlažia sú komunikačne „zosieťované“ schodiskami na koncoch jednotlivých krídel, na ktoré priamo nadväzujú priestranné chodby na všetkých podlažiach. Hlavné južné priečelie má hlavný vchod zdôraznený nástupným schodiskom, železobetónovou markízou a rozmernými oknami nad ňou. Budovu obnovili a v roku 1996 adaptovali pre potreby FF UKF v Nitre. Od roku 1997 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Vojenský cintorín

Vojenský cintorín

Vojenský cintorín

na rohu Popradskej a Nitrianskej ul.

1915 – 1918, pomník 1924

sochár
Július Bártfay

Cintorín vznikol v roku 1915 pri vojenskej karanténnej pozorovacej stanici v Mlynárciach. Neskôr bola v blízkej škrobárni zriadená vojenská baraková nemocnica pre chorých a zranených vojakov a cintorín sa plnil tými, ktorí zraneniam alebo chorobám nakoniec podľahli. Na cintoríne sa pochovávali vojaci bez ohľadu na príslušnosť k armáde, národu či národnosti alebo na vierovyznanie. Celkovo je tam pochovaných viac než 400 vojakov a civilistov vrátane detí.
V roku 1924 na cintoríne pribudol centrálne situovaný pomník so sochou vojaka. Vytvoril ho nitriansky sochár Július Bártfay. Vojak stojí nad hrobmi s rukami opretými o hlaveň pušky. Ticho bilancuje, pokúša sa odpovedať na otázky, komunikuje melanchóliu tých, čo prežili. Dielo je prejavom autorovho nestrojeného lyrického realizmu, ktorý vychádza z úprimného hlbokého prežívania témy, posilneného vlastnými zážitkami z vojny.
Drevené kríže na jednotlivých hroboch boli po roku 1928 nahradené betónovými náhrobníkmi s identifikačnými tabuľkami a symbolmi vierovyznania zosnulých.
Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny vznikla iniciatíva vyhlásiť cintorín za národnú kultúrnu pamiatku. Stal sa ňou v nasledujúcom roku.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Urbanizmus
Obytný súbor Predmostie

Obytný súbor Predmostie

Obytný súbor Predmostie

1956 – 1961

architekti
Michal Maximilián Scheer, Tibor Gebauer a Štefan Sojka

Sídlisko, ktoré architekti naprojektovali v rokoch 1954 až 1955, sa malo stať organickou súčasťou historického mestského jadra; vonkajší rad bytových domov na nábreží rieky mal slúžiť ako vizuálna základňa pre Nitriansky hrad pri pohľadoch na mesto zo severovýchodu.
Obytný súbor je zostavený z normatívnych stavebných typov bytových domov železobetónovej konštrukcie s fasádnou úpravou v duchu diktovaného socialistického realizmu. Z urbanistického hľadiska je súbor určený dvoma osami – Mostnou ulicou ako osou komunikačnou, ktorá mala charakter akcentovaného reprezentačného vstupu do mesta, a osou občianskej vybavenosti a zóny na kultúru a oddych, ktorá sa tiahla naprieč celým sídliskom kolmo na Mostnú ulicu. Projekt sa nakoniec realizoval len čiastočne. Vypadla plánovaná rozsiahla občianska vybavenosť, ktorá mala byť ukončená takými objektmi ako budova kina, rozhlasu či lodenice v Mestskom parku.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Urbanizmus
Plastika pre sídlisko Párovce II

Plastika pre sídlisko Párovce II

Plastika pre sídlisko Párovce II

na rohu Ďurkovej a Mariánskej ul. (oproti Lídlu)

1969

sochár
Ladislav Gajdoš
architektonická spolupráca
Gabriel Strážovec

Sídlisko Párovce II, postavené v rokoch 1961 až 1968, výtvarne dotvoril plastikou aj sochár Ladislav Gajdoš. Šesť kamenných blokov, komponovaných v rade vedľa seba, má výlučne dekoratívnu funkciu. Zaujme tak rytmom opakujúceho sa základného tvaru v minimálnych proporčných obmenách, ako aj variáciami abstraktného reliéfu na čelných plochách blokov.
Aj toto výtvarné dielo, tak ako mnohé iné vo verejnom priestore mesta, predstavuje dobové úsilie vytvárať kultúrny priestoru na život v socialistickej spoločnosti. Podobné diela reprezentovali kultúrnu politiku totalitného štátu prostredníctvom zákonnej úpravy, nazývanej aj Hlava 5, vďaka ktorej sa umenie stalo povinnou súčasťou verejnej výstavby.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Dom Kollmannovcov – „Vila K“

Dom Kollmannovcov – „Vila K“

Dom Kollmannovcov - „Vila K“

Kmeťkova ul. 22

1934

architekt
Oskar Singer

Tento dom naprojektoval pre manželov Fritza a Etelu Kollmannovcov v roku 1934 architekt Oskar Singer. Pri jeho navrhovaní sa riadil princípmi, ktoré už v 20. rokoch sformuloval Singerom obdivovaný svetoznámy francúzsky architekt Le Corbusier. Veľká časť domu bola pôvodne vysunutá vo výške prvého poschodia na stĺpoch. Schodiskom vo veži je sprístupnený byt aj strešná terasa. Môže byť prekvapujúce, že tento na pohľad veľký rodinný dom je navrhnutý na pohodlný život páru, nanajvýš trojčlennej rodiny. K celkovému výrazu významne prispievajú aerodynamické zaoblenia nároží, ktoré mali byť podľa pôvodných plánov ešte výraznejšie.
Dom Kollmannovcov, nazývaný aj Vila K, bol ako hodnotný funkcionalistický objekt v roku 2011 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2018 jeho súčasní majitelia realizujú citlivú komplexnú obnovu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2021

Posted by reznick in Architektúra
Súsošie Protest proti vojne

Súsošie Protest proti vojne

Súsošie Protest proti vojne

Mestský park na Sihoti

1963 – 1964

sochár
Tibor Bartfay
architektonická spolupráca
Štefan Svetko

Súsošie Protest proti vojne bolo inšpirované volgogradskou fontánou Barmalej a príbehom ľudí, ktorí riskovali život pri ochrane tohto diela počas Bitky o Stalingrad.
Kým sa deti bezstarostne hrajú, matka v obrannom postoji uprene hľadí do diaľky, pripravená čeliť neznámej hrozbe. Sochár porušil pravidlá anatómie, aby v predimenzovaných proporciách pevného postoja a rúk umocnil myšlienku odhodlania matky chrániť deti. Protest proti vojne vznikol v turbulentnom období studenej vojny, ktorú sprevádzala hrozba použitia jadrových zbraní. V tomto kontexte môže reprezentovať tragiku nemohúcnosti jednotlivca vzdorovať zbraniam hromadného ničenia.
V roku 2008 prešla časť súsošia so súhlasom sochára obnovou. Zároveň bolo nevhodne upravené pôvodné architektonické riešenie diela. Obnova bola dokončená v rokoch 2020 až 2021.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2021

Posted by reznick in Umenie