reznick

Židovský cintorín

Židovský cintorín

Židovský cintorín

Braneckého ul.

S vyše piatimi tisíckami hrobov a so značnou rozlohou je jedným z najväčších a najzachovalejších židovských cintorínov na Slovensku s viac ako 250-ročnou históriou. Na náhrobných pomníkoch sú vytesané osudy významných občanov, ale i jednoduchých pracovitých ľudí. Jedinečnou pamiatkou v ortodoxnej časti cintorína je hrob vynikajúceho učenca a zázračného rabína Ezechiela Banetha.
V minulosti bol cintorín tehlovým múrom rozdelený na ortodoxnú a neologickú časť. Počas 2. svetovej vojny bol značne poškodený. V ortodoxnej časti cintorína sa nachádza pamätník obetiam holokaustu, venovaný pamiatke viac ako 6 000 židovských obyvateľov Nitry a okolia, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Pomník je miestom každoročnej spomienkovej tryzny za obete holokaustu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Urbanizmus
Dom Verőovcov

Dom Verőovcov

Dom Verőovcov

Ul. Fraňa Mojtu 6

1927

architekt
Friedrich Weinwurm

Žigmunda Verőa s manželkou Ilonou oslovila tvorba architekta Friedricha Weinwurma, ktorý vyštudoval na nemeckých univerzitách, a preto ho v roku 1924 oslovili s úlohou naprojektovať ich rodinný dom na úzkej lichobežníkovej parcele, vo vidlici dnešných ulíc Fraňa Mojtu a Kúpeľnej. Architektovi, ovplyvnenému nemeckou „novou vecnosťou“ a tvorbou rakúskeho puristu Adolfa Loosa, sa napriek atypickému tvaru parcely podarilo nájsť dômyselné riešenie a navrhnúť účelný a pohodlný dom s funkčným usporiadaním obytných a obslužných priestorov. Namiesto ostrého nárožia vo vidlici ulíc navrhol Weinwurm mierne odsadené, dvakrát dovnútra zalomené protistojné priečelie; poschodie bolo ustúpené a pred ním vznikla zatrávnená strešná terasa. Z hľadiska skladby hmoty mal teda dom charakter stupňovitej terasovej architektúry. Proti ulici stojace priečelie bolo vlastne víťazstvom architekta, pretože ním získal „chýbajúcu“ slnečnú južnú stranu, aby do nej mohol sústrediť okná reprezentačných priestorov na prízemí a izieb obyvateľov domu na poschodí.
Jednoduchá skladba architektonických objemov a prosté biele fasády, členené len rôzne dimenzovanými okennými otvormi, dodávali domu puristický výraz.
Riešenie domu Verőovcov bolo natoľko zaujímavé, že sa dom v roku 1930 dostal do publikácie Moderne villa’s en Landhuisen in Europa en Amerika, vydanej v Amsterdame.
V 70. rokoch 20. storočia dom asanovali a v súčasnosti stojí na jeho mieste už len napodobenina.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Mozaika internátu VŠP v Nitre

Mozaika internátu VŠP v Nitre

Mozaika internátu VŠP v Nitre

Štúrova ul. 3

1964

akad. maliar
Dezider Castiglione

Nový internát Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorý projektovali architekti Milan Šavlík a Ferdinand Seják v roku 1956, bol postavený v rokoch 1959 až 1963 na nábreží rieky Nitry zo strany mesta. Čelnú fasádu chlapčenského krídla internátu, za ktorou sa pôvodne nachádzali klubovne, dotvoril v roku 1964 veľkoplošnou tematickou sklenou mozaikou akademický maliar Dezider Castiglione. Ten sa okrem iného venoval aj tzv. tvorbe do architektúry, teda vytváraniu umeleckých diel priamo integrovaných do architektúry, alebo samostatných diel, vytvorených vo vzťahu k architektúre, ktorú mali dotvárať.
Ako prvý na Slovensku skúšal v tejto súvislosti sklobetónovú techniku, ktorú uplatnil aj v Nitre. Pod životodarným slnkom sa tu objavujú obrazy poľnohospodárskej práce, ale aj vedecko-výskumných aktivít. Ako uviedol vtedajší rektor Emil Špaldoň:
„Do súťaže prišlo mnoho návrhov, no mnohé sme museli odmietnuť. Žiadali sme, aby výzdoba zodpovedala charakteru vysokej školy ako poľnohospodárskej inštitúcie, ktorá vychováva ľudí a rozvíja vedu. Nakoniec vyhral Dezider Castiglione. Podľa našich požiadaviek vytvoril veľkoplošnú mozaiku, na ktorej je slnko ako energetický zdroj, premena energie cez rastlinnú výrobu, je na nej kombajn aj hovädzí dobytok, no aj mikroskop ako symbol vedy. Nepopustil, keď som sa ohradil, že slnko je všade na svete zlaté. A tak je na mozaike podľa umelcových predstáv slnko červené...“

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020; Zomrel autor mozaiky na Mladosti. In: Poľnohospodár, 2005, roč. 49, č. 12, s. 3.

Posted by reznick in Umenie
Československý Červený kríž

Československý Červený kríž

Československý Červený kríž

Vajanského ul. 7

1931

architekt
František Lydie Gahura

Pre Spolok Československého Červeného kríža v Nitre naprojektoval novú budovu približne v rokoch 1929 až 1930 český architekt František Lydie Gahura (1891 – 1958), ktorý bol hlavným architektom mesta Zlín a tvorcom charakteristickej modernej architektúry obuvníckeho podniku Tomáša Baťu.
Vnútorný organizmus budovy bol navrhnutý prioritne ako funkčný, podľa požiadaviek inštitúcie, ktorej mala budova slúžiť. Architekt pri dimenzovaní jednotlivých priestorov zohľadnil ich budúce využitie. Výsledné dispozično-priestorové usporiadanie sa priamo odzrkadlilo v skladbe architektonických hmôt objektu v zmysle princípov pravdivosti architektúry. Budova je zložená z dvoch dvojpodlažných, rozdielne vysokých blokov, medzi ktoré je vsadená schodisková veža s hlavným vchodom na prízemí a s charakteristicky zaobleným plášťom. Architekt Gahura zároveň navrhol priestory tak, aby boli ideálne orientované na jednotlivé svetové strany.
V projekte využil najmodernejšie materiály a technologické postupy výstavby, čo sa prejavilo najmä v železobetónovom skelete.
Priestory Červeného kríža boli presvetlené cez veľkorysé okná. Časť zaoblenia schodiskovej veže tvorila sklenená stena, cez ktorú sa presvetľoval schodiskový priestor. Žiaľ, pri rekonštrukcii boli okná vymenené a ich náhrady ublížili celkovému architektonickému výrazu.
Poschodie novej budovy ČČK slúžilo od roku 1932 ako sídlo Okresného detského domova pre siroty a opustené deti. V druhej polovici 20. storočia sa v budove na niekoľko desaťročí usídlila poliklinika. V súčasnosti ju vlastní nástupnícka organizácia pôvodného majiteľa, Slovenský Červený kríž. Podľa slovenského historika architektúry Matúša Dullu je budova po asanácii vily Dr. Sázela v Trenčíne (2005) jedinou známou a dodnes stojacou realizáciou architekta Gahuru na území Slovenska. Možno ju považovať za najvýznamnejší funkcionalistický objekt na území mesta Nitry a jeden z najvýznamnejších prejavov funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Od roku 2018 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Žabia fontána

Žabia fontána

Žabia fontána

Mestský park na Sihoti

1935

sochár
Július Bártfay

Fontána v Mestskom parku vznikla v roku 1935. Komponovaná je na pôdoryse zloženom zo štvorlístka a z centrálneho štvorca. Autorom plastík je nitriansky rodák, sochár Július Bártfay, ktorý patrí do úzkeho kruhu zakladateľov moderného slovenského sochárstva. Okrem štyroch žiab v rohoch fontány vytvoril pravdepodobne aj ústrednú plastiku ryby, ktorá však z fontány z neznámych príčin zmizla už niekoľko rokov po jej dokončení. Neskôr ju nahradilo umelé skalné bralo a nakrátko sa v nej objavila aj neznáma plastika chlapca s chytenou rybou od neznámeho autora. V súčasnosti sú fontána i plastiky žiab v pomerne zlom stave.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Umenie
Bytový dom Triangolo

Bytový dom Triangolo

Bytový dom Triangolo

Spojovacia ul. 8

2008

architekti
Ivan Matušík, Sebastian Nagy

Je dielom jedného z najvýznamnejších architektov na Slovensku Ivana Matušíka a mladého architekta Sebastiana Nagya. Hlavnými inšpiračnými prvkami vzniku stavby boli Nitrianska pahorkatina, Zobor a meander rieky Nitry. Prírodné dominanty mesta sa stretli, aby pomohli vzniku architektonickej dominanty. Výraznú úlohu zohrala, samozrejme, parcela, na ktorej stavba vznikala a ktorá predurčila jej netypický pôdorys. Materiálové riešenie v konečnom výsledku podčiarklo zámer autorov.

Zdroj: www.snaatelier.sk

Posted by reznick in Architektúra
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2

1961 – 1966

architekti
Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský

Architekti Vladimír Dedeček – Rudolf Miňovský pripravovali od roku 1955 spoločne projekt výstavby areálu v centre mesta Nitry. Napokon sa podarilo presadiť nové umiestnenie na ľavom brehu rieky Nitry a kolégium rektora si nakoniec vypralo projekt prepracovaný architektom Dedečkom. V uvoľňujúcom sa politickom režime mal možnosť sledovať vývin architektúry na Západe, absorbovať získané podnety a formovať tak vlastné architektonické myslenie. Okrem iného ho oslovila možnosť dodávať architektúre jedinečný silný zapamätateľný výraz a zároveň v tom čase sa rozvíjajúca škrupinová či šošovkovitá železobetónová konštrukcia, ktorú uplatnil v prípade veľkej školskej auly.
Aula sa nachádza v osi Štúrovej ulice predĺženej cez rieku. Spolu s deväťpodlažným rektorátom je spoločnou podnožou spojená do zvláštneho celku. Má priemer 37 metrov a kapacitu 600 miest. Vďaka svojmu tvaru umožňuje usporiadať sedenie stupňovito po obvode kruhovej centrálnej plochy ako v aréne alebo amfiteátri. Jej kupola má priznané rebrovanie, usporiadané do hviezdicovitého obrazca. Pásové okno po obvode auly privádza svetlo, ponúka priehľady na mesto a areál školy a vizuálne oddeľuje kupolu od dolnej časti auly.
Tri sedempodlažné pavilóny, patriace trom teoretickým pracoviskám – agronomickému, zootechnickému a technickému –, sú kolmo napojené na priebežnú komunikačnú os – presklenú spojovaciu chodbu, ktorá vychádza z bloku s rektorátom a aulou. Túto pavilónovú schému doplnil architekt o rad špecificky formovaných posluchární, takisto napojených kolmo na os priebežnej chodby z oboch jej strán.
Komplex Vysokej školy poľnohospodárskej, dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, bol v roku 2014 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vedenie školy sa k starostlivosti o hodnotný komplex stavia s príkladnou ohľaduplnosťou a usiluje sa o postupnú citlivú obnovu.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Obytný súbor Párovce I

Obytný súbor Párovce I

Obytný súbor Párovce I

Štúrova ul.

1956 – 1963

architekt
Michal Maximilián Scheer

Architekt Michal Maximilián Scheer nadviazal pri navrhovaní obytného súboru na staršiu zástavbu bytových domov z 20. rokov 20. storočia na Štúrovej ulici, v susedstve budovy súdu. Architektúra bytových domov bola prevzatá od kolektívu architektov, ktorí v rovnakom období pod vedením Štefana Svetka projektovali zástavbu bratislavskej Ulice februárového víťazstva (dnešná Račianska ul.) a to vďaka novému konštrukčnému systému bytovej výstavby LB (liaty betón), založenému na paneloch odlievaných na mieste. Tento nový systém vytváral charakteristickú štvorcovú mriežku panelového skeletu, viditeľnú na fasádach. Do tejto mriežky sa jednoducho vkladali fasádne tufobetónové panely s odliatymi otvormi na okná a balkónové dvere.
Na južnej strane Štúrovej ulice navrhol architekt rad bytových domov komponovaných kolmo na ulicu, z ktorých každý má smerom do ulice vysunutý dvojpodlažný pavilón na rôzne zariadenia a prevádzky obchodu a služieb. Zástavbu severnej strany ulice utvára zase rad bytových domov komponovaných rovnobežne s ulicou s pavilónmi vsadenými medzi bytové domy. Štyri výškové bytové domy sídliska mali dopĺňať siluetu mesta pod Zoborom s Nitrianskym hradom a vežami viacerých kostolov. Jeden z nich bol postavený nad tzv. Rolfesovou baňou, pozostatkom po niekdajšej ťažbe kameňa, ktorá sa mala po revitalizácii stať oddychovým miestom so zeleňou a s prírodným kinom, čo sa však nerealizovalo.
Všetky bytové domy majú ploché strechy, ktorých koncové časti sa elegantne dvíhajú dohora. Súbor estetizujú aj ďalšie prvky. Štúrova ulica sa po výstavbe sídliska stala novou vstupnou triedou do mesta od západu – od Bratislavy a Trnavy.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Urbanizmus
Štátna meštianska škola

Štátna meštianska škola

Štátna meštianska škola

Ul. Andreja Šulgana 1

1934 – 1935

architekt
Oskar Singer

Najväčšou a spomedzi verejných budov iste aj najvýznamnejšou objednávkou nitrianskeho architekta Oskara Singera bol projekt Štátnej meštianskej školy v Nitre. Architekt zvolil koncept dispozičného dvoj-traktu s priebežnou chodbou, z ktorej bol prístup do jednotlivých učební, kabinetov a ďalších školských priestorov. Tento koncept rozvinul do podoby trojpodlažnej asymetrickej trojkrídlovej budovy. Severozápadné krídlo, určené na výučbu chlapcov, a juhovýchodné krídlo, určené na výučbu dievčat, boli prepojené kolmým spojovacím krídlom so schodiskom, spoločnými priestormi s miestnosťami pre učiteľov tak, aby sa pri pohľade z juhovýchodu neprekrývali. Vďaka tomu boli všetky triedy počas dopoludňajšieho vyučovania prirodzene presvetlené slnkom.
K celkovému modernistickému výrazu školy významne prispeli ploché strechy. Školská budova pôsobila aj vďaka nim ako sústava troch prostých bielych kvádrov s pravidelným rastrom okien a plochami sklobetónových stien schodiskových priestorov. Iba hlavný vstup zdôrazňovala železobetónová markíza a kabrincový obklad kontrastný k fasádam.
V školskom areáli bol podľa projektu postavený aj dom riaditeľa školy. Jednoduchý kubus má priečelie s krytou polkruhovou terasou orientované k rieke. Dnes sa využíva ako materská škola.
Napriek tomu, že škola a dom riaditeľa sú od roku 1998 národnou kultúrnou pamiatkou, vlastník v posledných rokoch krátkozrako pristúpil ku kvalitatívne lacnej bezohľadnej rekonštrukcii, ktorej dôsledkom boli nenávratné straty pamiatkových hodnôt tohto významného architektonického diela.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra
Kolónia župných domov

Kolónia župných domov

Kolónia župných domov

Misionárska ul. 1 – 25

1928 – 1929

architekt
František Krupka

František Krupka naprojektoval v roku 1927 na základe štátnej objednávky súbor bytových domov pre župných úradníkov na svahoch nitrianskej Kalvárie. Pod dohľadom Správy stavby Kolónie župných obytných domov ho dokončili v roku 1929.
V prvých troch radoch sú striedavo rozmiestnené štvorbytové domy a v najvyššej úrovni súbor ukončuje najvyššie postavená trojpodlažná bytovka s piatimi vchodmi. Komplex poskytoval štandardné jednoizbové byty, no bez samostatných kúpeľní. Spolu s práčovňou boli umiestnené v suteréne ako spoločné pre všetkých obyvateľov vchodu.
Architektúra súboru je zjednodušená, bez zbytočnej dekoratívnej výzdoby, no architekt dbal na celkovú symetriu súboru aj jednotlivých domov. Vybranými architektonickými prvkami zvýraznil kľúčové časti architektúry tak, aby vyzdvihol jej anatómiu, či už ide o zvýraznenie vstupnej časti prelamovaným portálom z neomietnutej tehly, jednoduché rímsy, ktoré podčiarkujú tvaroslovie fasád a združujú okná, alebo atiky priečelí, ktoré pri čelnom pohľade vytvárajú dojem kompozície prostých kubických objemov.
Kolónia župných domov je premysleným autonómnym urbanistickým celkom, ktorý sa po výstavbe vznášal nad mestom s historickou architektúrou ako fantazijná vidina ideálneho mesta budúcnosti. V roku 1998 ju vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

Zdroj: © Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z., 2020

Posted by reznick in Architektúra